Một ngày đẹp trời Khoá luận của bạn mở lên và Heading bị đen lại.

Kết quả hình ảnh cho Numbering in MS word turned into black boxes

Tốt nhất đập đi làm lại…
Lần 1. OK
Lần khác mở lên, đen tiếp…
Đập làm lại…
Đã bị thì nó sẽ bị hoài…

Cách giải quyết như sau:
Bước 1: Lưu lại 1 file mới cho chắc ăn
Bước 2: Trên file mới đang mở tạo Macro như sau:

Chọn tiếp Dấu cộng (+) 

 Cửa sổ mới như sau:

Dán đoạn code sau vào:

Sub RemoveBlackBox()
'
' RemoveBlackBox Macro
'
'

For Each templ In ActiveDocument.ListTemplates
For Each lev In templ.ListLevels
lev.Font.Reset
Next lev
Next templ


End Sub

Chờ đoạn code chạy xong thì tắt cửa sổ đi là xong!

Tham khảo từ superuser.com

Leave a Reply